Privacyverklaring Christel Clarijs

Privacyverklaring: bijlage bij de Algemene Voorwaarden van Christel Clarijs, Executive Assistance For You
(hierna genoemd CC EAFY), opgemaakt op 1 mei 2019

Inleiding

Om diensten te kunnen leveren verwerkt CC EAFY persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. CC EAFY is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met zorgvuldigheid en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede nationale wet- en regelgeving.

CC EAFY zal de privacyverklaring van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of deze verklaring nog wel actueel is. Wijzigingen zullen op de website van CC EAFY worden gepubliceerd.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

CC EAFY is verantwoordelijk voor het verstrekken van diensten. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

CC EAFY = Christel Clarijs
Dorpsstraat 69
4451 BB Heinkenszand
www.christelclarijs.nl
eafy@christelclarijs.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

CC EAFY verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • IP adres

Verwerkingsgrond

CC EAFY verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend als:

 1. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die CC EAFY met betrokkene heeft gesloten;
 3. CC EAFY een wettelijke verplichting dient na te komen;
 4. Er een gerechtvaardigd belang van CC EAFY is, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van diensten van CC EAFY aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • Facturatie
 • Afleveren van diensten
 • Informatie over wijzigen diensten
 • Marketing, promotie, reclame, versturen van nieuwsbrieven
 • Telefonisch contact, e-mailcontact
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

CC EAFY verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CC EAFY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

CC EAFY zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: CC EAFY houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Onbeperkt verzenden van nieuwsbrief en of reclame.
 • Onbeperkt telefonisch contact.
 • Onbeperkt informeren over wijzigingen van diensten.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van CC EAFY of door middel van telefoon of e-mail. CC EAFY zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

CC EAFY gebruikt alleen technische of functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijke voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door CC EAFY vastgelegde persoonsgegevens

CC EAFY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met CC EAFY. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal CC EAFY onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van de datalek zo veel mogelijk te beperken. CC EAFY meldt, als er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt CC EAFY onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering: klachtrecht

U heeft recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met CC EAFY via eafy@christelclarijs.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiƫle administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van CC EAFY schendt.